نوشته شده توسط zeshtiuos

میکرو فیلترها

میکروفیلترها

کاربرد این نوع فیلترها در حذف ذرات روغن احتمالی موجود در خط هوای

فشرده میباشد که با وجود این نوع فیلترها خط هوای فشرده کاملا فیلتراسیون

میشود .

مرحله نصب در صورت وجود درایر تبریدی به این صورت هست که یکی از اینها

که به نام میکروفیلتر اولیه میباشد قبل از درایر تبریدی و دومی که به نام

میکروفیلتر ثانویه میباشد بعد از درایر تبریدی مورد استفاده قرار میگیرد.

هوا ابزار تبریز از مارکهای معروف در این صنعت استفاده مینماید.

لازم به ذکر است که المنتهای موجود در داخل میکروفیلتر ها بایستی توسط

اپراتورها کنترل شوند و در صورت اشباع شدن حتما اقدام به تعویض المنتهای

داخلی گردند.

قسمتهای مختلف میکرو فیلتر در شکل زیر توضیح داده شده است.

 

mf-el

المنتهای داخلی میکروفیلترها

microfilter

اجزا داخلی میکروفیلتر