نوشته شده توسط havaabzar

اصول کارکرد کمپرسور به صورت مرحله تصویری

اصول کارکرد کمپرسور به صورت مرحله ایی در تصاویر زیر توضیح داده میشوند:

۱:انتقال دور الکتروموتور اصلی به واحد هواساز (ایر اند) توسط پولی های روی الکتروموتور – واحد هواساز توسط تسمه های مناسب انجام میگیرد.

البته لازم به ذکر است که نسبت به فشار وحجم هوای مورد نیاز ،برای واحد هواسازهای مختلف تعداد دور لازم در هر دقیقه روی واحد هواساز محاسبه شده و پولی های متناسب تعبیه میشود

اصول کارکرد کمپرسور به صورت مرحله تصویری

 

۲:توسط شیر راه دهنده یا همان آنلودر ولو جریان هوا به داخل واحد هواساز منتقل شده و شروع به فشرده شدن میکند.

لازم به ذکر است دریچه آنلودر ولو توسط شیر برقی موجود روی این شیر و توسط مدار فرمان تابلو برق باز و بسته میشود

 

اصول کارکرد کمپرسور به صورت مرحله تصویری

 

۳:در این مرحله هوای فشرده به همراه روغن ازانتهای واحد هواساز خارج شده و توسط مدار(خط قرمز رنگ) به سمت مخزن یا همان رسیور انتقال پیدا میکند.

 

اصول کارکرد کمپرسور به صورت مرحله تصویری

 

۴:در این مرحله ،هوای فشرده شده به همراه روغن هیدرولیک به سمت رسیور حرکت کرده و در آن واحد جمع آوری میشوند.

اگر دقت کنیم در شکل هم نشان داده شده که در داخل رسیور تانک یک فیلتر جدا کننده قرار دارد

 

اصول کارکرد کمپرسور به صورت مرحله تصویری

۵:در این مرحله روغن و هوای فشرده از هم جدا شده و روغن در مدار برگشت روغن قرار میگیرد.این کار توسط فیلتر سپراتور مخصوص انجام میگیرد

اصول کارکرد کمپرسور به صورت مرحله تصویری

 

۶:روغن جدا شده از سپراتور که در مدار مخصوص روغن قرار گرفته به علت گرم شدن ، بایستی از شبکه های اویل کولر عبور کند تا دمای آن کاهش پیدا کند.این کار توسط یک رادیات آلومینیومی صورت میگیرد

 

اصول کارکرد کمپرسور به صورت مرحله تصویری

۷:عبور روغن داغ از رادیات به تنهایی نمیتواند دمای آن را کاهش دهد و بایستی جریان هوای محیط از روی پره های رادیات به سرعت و با حجم بالا عبور داده شوند تا دمای آن کاهش پیدا کند که این کار توسط فن تعبیه شده روی رادیات انجام میگیرد

اصول کارکرد کمپرسور به صورت مرحله تصویری

 

۸:روغن پس از طی مراحل خنک کاری بایستی از یک فیلتر عبور کند تا ذرات اضافه ی احتمالی که بر اثر عبور از شیلنگها و مخزن روغن به وجود آمده است را جذب کند تا به واحد هواساز آسیبی نرسد .این کار توسط فیلتر روغن انجام میگیرد.(شکل مربوط به کله فیلتر)

اصول کارکرد کمپرسور به صورت مرحله تصویری

 

۹:پس از تشریح مدار روغن ، اینک هوای فشرده شده خارج شده از سپراتور نیز بایستی از قسمت دیگر رادیات عبور داده شود تا پس از عبور از پره های داخلی رادیات و عبور هوای محیط از روی پره ها دمای آن نیز ملایمتر شده و از کمپرسور خارج شده و به سمت خط مصرف انتقال داده میشود.

 

۱۲end

تهیه و تنظیم در : هوا ابزار تبریز