نوشته شده توسط zeshtiuos

خشک کردن هوای فشرده

۱۲end

۱

هوای اتمسفر حاوی بخار آب میباشد و این میزان بخار آب در دمای بالا ،بیشتر و در دمای پایین کم تر است.وقتی که هوا متراکم میشود غلظت آب افزایش پیدا میکند . به عنوان مثال یک کمپرسور با فشار کاری ۷ بار و ظرفیت ۱۲ متر مکعب بر دقیقه با شرایط رطوبت ۸۰% هوا را تولید میکند. طی مدت هشت ساعت کارکرد ، تقریبا ۸۰ لیتر آب تولید میکند.

واژه نقطه شبنم فشار (PDP) به این منظور استفاده میشود که میزان آب موجود در هوای متراکم شده را توضیح میدهد و در واقع دمایی است که در آن بخار آب در فشار کاری جاری به آب تبدیل شود.دمای پایین در نقطه شبنم فشار نشان دهنده ی مقادیر کم بخار آب در هوای فشرده است.