نوشته شده توسط havaabzar

فیلم نحوه کار مبدل حرارتی

فیلم نحوه کار مبدل حرارتی

 

 

تهیه و تنظیم : هوا ابزار تبریز

فیلم نحوه کار مبدل حرارتی -فیلم نحوه کار مبدل حرارتی -فیلم نحوه کار مبدل حرارتی -فیلم نحوه کار مبدل حرارتی -فیلم نحوه کار مبدل حرارتی -فیلم نحوه کار مبدل حرارتی -فیلم نحوه کار مبدل حرارتی -فیلم نحوه کار مبدل حرارتی -فیلم نحوه کار مبدل حرارتی -فیلم نحوه کار مبدل حرارتی -فیلم نحوه کار مبدل حرارتی -فیلم نحوه کار مبدل حرارتی -فیلم نحوه کار مبدل حرارتی -فیلم نحوه کار مبدل حرارتی -فیلم نحوه کار مبدل حرارتی -فیلم نحوه کار مبدل حرارتی -فیلم نحوه کار مبدل حرارتی -فیلم نحوه کار مبدل حرارتی -فیلم نحوه کار مبدل حرارتی -فیلم نحوه کار مبدل حرارتی -فیلم نحوه کار مبدل حرارتی -فیلم نحوه کار مبدل حرارتی -فیلم نحوه کار مبدل حرارتی -فیلم نحوه کار مبدل حرارتی -فیلم نحوه کار مبدل حرارتی -فیلم نحوه کار مبدل حرارتی -فیلم نحوه کار مبدل حرارتی -فیلم نحوه کار مبدل حرارتی -فیلم نحوه کار مبدل حرارتی -فیلم نحوه کار مبدل حرارتی -فیلم نحوه کار مبدل حرارتی -فیلم نحوه کار مبدل حرارتی -فیلم نحوه کار مبدل حرارتی -فیلم نحوه کار مبدل حرارتی -فیلم نحوه کار مبدل حرارتی -فیلم نحوه کار مبدل حرارتی -فیلم نحوه کار مبدل حرارتی -فیلم نحوه کار مبدل حرارتی -فیلم نحوه کار مبدل حرارتی -فیلم نحوه کار مبدل حرارتی –

نوشته شده توسط havaabzar

فیلم اموزشی نحوه کار شیر انبساط

فیلم اموزشی نحوه کار شیر انبساط

فیلم اموزشی نحوه کار شیر انبساطفیلم اموزشی نحوه کار شیر انبساطفیلم اموزشی نحوه کار شیر انبساطفیلم اموزشی نحوه کار شیر انبساطفیلم اموزشی نحوه کار شیر انبساطفیلم اموزشی نحوه کار شیر انبساطفیلم اموزشی نحوه کار شیر انبساطفیلم اموزشی نحوه کار شیر انبساطفیلم اموزشی نحوه کار شیر انبساطفیلم اموزشی نحوه کار شیر انبساطفیلم اموزشی نحوه کار شیر انبساطفیلم اموزشی نحوه کار شیر انبساط

فیلم اموزشی نحوه کار شیر انبساطفیلم اموزشی نحوه کار شیر انبساطفیلم اموزشی نحوه کار شیر انبساطفیلم اموزشفیلم اموزشی نحوه کار شیر انبساطی نحوه کار شیر انبساطفیلم اموزشی نحوه کار شیر انبساطفیلم اموزشی نحوه کار شیر انبساطفیلم اموزشی نحوه کار شیر انبساطفیلم اموزشی نحوه کار شیر انبساطفیلم اموزشی نحوه کار شیر انبساطفیلم اموزشی نحوه کار شیر انبساط

فیلم اموزشی نحوه کار شیر انبساط

 

تهیه و تنظیم در : هوا ابزار تبریز

فیلم اموزشی نحوه کار شیر انبساط – فیلم اموزشی نحوه کار شیر انبساط – فیلم اموزشی نحوه کار شیر انبساط – فیلم اموزشی نحوه کار شیر انبساط – فیلم اموزشی نحوه کار شیر انبساط – فیلم اموزشی نحوه کار شیر انبساط – فیلم اموزشی نحوه کار شیر انبساط – فیلم اموزشی نحوه کار شیر انبساط – فیلم اموزشی نحوه کار شیر انبساط – فیلم اموزشی نحوه کار شیر انبساط – فیلم اموزشی نحوه کار شیر انبساط – فیلم اموزشی نحوه کار شیر انبساط – فیلم اموزشی نحوه کار شیر انبساط – فیلم اموزشی نحوه کار شیر انبساط – فیلم اموزشی نحوه کار شیر انبساط – فیلم اموزشی نحوه کار شیر انبساط – فیلم اموزشی نحوه کار شیر انبساط – فیلم اموزشی نحوه کار شیر انبساط – فیلم اموزشی نحوه کار شیر انبساط – فیلم اموزشی نحوه کار شیر انبساط – فیلم اموزشی نحوه کار شیر انبساط – فیلم اموزشی نحوه کار شیر انبساط – فیلم اموزشی نحوه کار شیر انبساط – فیلم اموزشی نحوه کار شیر انبساط – فیلم اموزشی نحوه کار شیر انبساط – فیلم اموزشی نحوه کار شیر انبساط – فیلم اموزشی نحوه کار شیر انبساط – فیلم اموزشی نحوه کار شیر انبساط – فیلم اموزشی نحوه کار شیر انبساط – فیلم اموزشی نحوه کار شیر انبساط – فیلم اموزشی نحوه کار شیر انبساط – فیلم اموزشی نحوه کار شیر انبساط – فیلم اموزشی نحوه کار شیر انبساط – فیلم اموزشی نحوه کار شیر انبساط –

نوشته شده توسط havaabzar

اصول کارکرد کمپرسور به صورت مرحله تصویری

اصول کارکرد کمپرسور به صورت مرحله ایی در تصاویر زیر توضیح داده میشوند:

۱:انتقال دور الکتروموتور اصلی به واحد هواساز (ایر اند) توسط پولی های روی الکتروموتور – واحد هواساز توسط تسمه های مناسب انجام میگیرد.

البته لازم به ذکر است که نسبت به فشار وحجم هوای مورد نیاز ،برای واحد هواسازهای مختلف تعداد دور لازم در هر دقیقه روی واحد هواساز محاسبه شده و پولی های متناسب تعبیه میشود

اصول کارکرد کمپرسور به صورت مرحله تصویری

 

۲:توسط شیر راه دهنده یا همان آنلودر ولو جریان هوا به داخل واحد هواساز منتقل شده و شروع به فشرده شدن میکند.

لازم به ذکر است دریچه آنلودر ولو توسط شیر برقی موجود روی این شیر و توسط مدار فرمان تابلو برق باز و بسته میشود

 

اصول کارکرد کمپرسور به صورت مرحله تصویری

 

۳:در این مرحله هوای فشرده به همراه روغن ازانتهای واحد هواساز خارج شده و توسط مدار(خط قرمز رنگ) به سمت مخزن یا همان رسیور انتقال پیدا میکند.

 

اصول کارکرد کمپرسور به صورت مرحله تصویری

 

۴:در این مرحله ،هوای فشرده شده به همراه روغن هیدرولیک به سمت رسیور حرکت کرده و در آن واحد جمع آوری میشوند.

اگر دقت کنیم در شکل هم نشان داده شده که در داخل رسیور تانک یک فیلتر جدا کننده قرار دارد

 

اصول کارکرد کمپرسور به صورت مرحله تصویری

۵:در این مرحله روغن و هوای فشرده از هم جدا شده و روغن در مدار برگشت روغن قرار میگیرد.این کار توسط فیلتر سپراتور مخصوص انجام میگیرد

اصول کارکرد کمپرسور به صورت مرحله تصویری

 

۶:روغن جدا شده از سپراتور که در مدار مخصوص روغن قرار گرفته به علت گرم شدن ، بایستی از شبکه های اویل کولر عبور کند تا دمای آن کاهش پیدا کند.این کار توسط یک رادیات آلومینیومی صورت میگیرد

 

اصول کارکرد کمپرسور به صورت مرحله تصویری

۷:عبور روغن داغ از رادیات به تنهایی نمیتواند دمای آن را کاهش دهد و بایستی جریان هوای محیط از روی پره های رادیات به سرعت و با حجم بالا عبور داده شوند تا دمای آن کاهش پیدا کند که این کار توسط فن تعبیه شده روی رادیات انجام میگیرد

اصول کارکرد کمپرسور به صورت مرحله تصویری

 

۸:روغن پس از طی مراحل خنک کاری بایستی از یک فیلتر عبور کند تا ذرات اضافه ی احتمالی که بر اثر عبور از شیلنگها و مخزن روغن به وجود آمده است را جذب کند تا به واحد هواساز آسیبی نرسد .این کار توسط فیلتر روغن انجام میگیرد.(شکل مربوط به کله فیلتر)

اصول کارکرد کمپرسور به صورت مرحله تصویری

 

۹:پس از تشریح مدار روغن ، اینک هوای فشرده شده خارج شده از سپراتور نیز بایستی از قسمت دیگر رادیات عبور داده شود تا پس از عبور از پره های داخلی رادیات و عبور هوای محیط از روی پره ها دمای آن نیز ملایمتر شده و از کمپرسور خارج شده و به سمت خط مصرف انتقال داده میشود.

 

۱۲end

تهیه و تنظیم در : هوا ابزار تبریز

نوشته شده توسط havaabzar

درایر های تبریدی مختص صنایع خاص و بزرگ

درایر های تبریدی مختص صنایع خاص و بزرگ

در بسیاری از صنایع بزرگ و خاص مانند صنایع پتروشیمی – نفت – فولاد –

نساجی و … که از هوای فشرده در سطح بسیار بزرگ استفاده میکنند ، لازم است

درایرهای بسیار بزرگ نیز برای این صنایع طراحی و تولید شود.

خاص بودن طراحی درایر بزرگ برای صنایع بزرگ از هر لحاظ بایستی مد نظر و

مورد محاسبه قرار گیرد که میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

دمای محیط با توجه به وجود بعضی صنایع در مناطق بسیار گرمسیر (منطقه

ویژه عسلویه – ماهشهر و …)

 

فشار کاری

حجم بالای هوای ورودی به درایر

دائم کار بودن

نقطه شبنم پایین

و…

با توجه به موارد بالا که گفته شد بایستی به این مهم توجه کرد که طراحی ویژه

و خاص درایر تبریدی ، در این مناطق و حجم بسیار بالا حائز اهمیت میباشد از

جمله طراحی مبدلهای حرارتی مربوط به درایر تبریدی یا کندانسور یا حتی نوع

کمپرسور برودتی به کار رفته نیز بایستی مورد توجه قرار گیرد و اگر این موارد

مورد توجه قرار نگیرد حتما با مشکل مواجه خواهیم بود.

در زیر تعدادی عکس از کمپرسور برودتی و مبدل مورد استفاده در درایر تبریدی

با حجم بالا نشان داده شده است که نشان از خاص بودن این نوع درایر ها دارد

IMAG2026

مبدل حرارتی جهت استفاده در درایر تبریدی بسیار خاص لطفا به سطح لوله مسی ها توجه شود

IMAG2129

تابلو برق درایرهای بزرگ لطفا به تعداد چراغها و گیجهای فشار توجه شود

IMG_20150101_112115

ساخت درایر تبریدی سفارشی با دو کمپرسور مجزا با ظرفیت ۱۱۰ مترمکعب بر دقیقه