میکروفیلتر وارداتی و سفارشی

جذب ذرات گرد و غبار و روغن

  • ظرفیت
  • متناسب مناطق
  • فشار

این ترکیب وجود ندارد.


میکروفیلتر ها جهت جذب ذرات و بخار روغن احتمالی خروجی از کمپرسور کاربرد دارند و شامل سه نوع اولیه و  ثانویه و نهایی ( کربنی) می باشند. جهت جلوگیری از ورود هر گونه ذرات به داخل درایر تبریدی و جذبی استفاده آن قبل و بعد از درایر ضروری می باشد.ضرورت استفاده از روغن گیر ها قبل از درایر این است که درصورت ورود بخار روغن به داخل اواپراتور که محیطی بسیار سرد می باشد باعث رسوب آن گشته و کارایی درایر را به شدت کاهش میدهد و همچنین در درایر های جذبی درصورت ورود بخار روغن به داخل مواد جاذب باعث از بین رفتن مواد جاذب میگردد.این یک پیش نمایش از محصولات اخیرا مشاهده شده توسط کاربر می باشد.
هنگامی که کاربر حداقل یک محصول را دیده باشد، این قسمت قابل مشاهده خواهد بود.

محصولات اخیراً مشاهده شده