اطلاعات فنی درایر جذبی هوا ابزار تبریز
مهمترین مورد در موقع خرید دستگاه درایر، سایز و نوع درایر است. به طور مثال ظرفیت درایر را چگونه انتخاب کنیم تا جوابگوی خط تولید باشد؟ شرایط جغرافیای و نوع کار در شرکتها نیز کمک بسزایی در انتخاب نوع درایر می کند.

چه نوع درایری ( خشک کن ) خریداری کنیم؟

کدام نوع  از درایر برای کار ما مناسب است؟

درایر جذبی یا درایر تبریدی؟

مهمترین مورد در موقع خرید دستگاه درایر، سایز و نوع درایر است. به طور مثال ظرفیت درایر را چگونه انتخاب کنیم تا جوابگوی خط تولید باشد؟ شرایط جغرافیای و نوع کار در شرکتها نیز کمک بسزایی در انتخاب نوع درایر می کند.

معمولا در مناطق کوهستانی و سردسیر بایستی از درایر های جذبی که نقطه ی شبنم پایین تری دارند استفاده کنیم . البته بهتر است بگوییم کلا در فصول سرد که دمای هوا زیر صفر می شود بایستی از درایر جذبی استفاده کنیم به این دلیل که نقطه شبنم منفی می شود و عملا درایر تبریدی که با دمای بالای صفر کار می کند کارایی خود را از دست می دهد.

ضروری است بگوییم بهتر است هر دو درایر جذبی و درایر تبریدی در مدار قرار بگیرند تا در فصول سرد از درایر جذبی و در فصول گرم و متعادل از درایر تبریدی استفاده کنیم.

Choosing dryer correctly

The most important item in buying dryer is size and type of it. For example, how to choose the capability of dryer to answer production line? Geographical conditions and type of work at companies will be a great help in choosing type of dryer

In mountainous and cold regions, absorption dryers must be utilized which have lower dew point. Of course it's better to say that in cold seasons due to temperature that goes below zero, absorption dryers must be used because dew point goes below zero, so refrigeration dryers which work with temperature above zero will lose their performance

It is necessary to say that both dryers would better be used at the circuit so in cold seasons, absorption and in warmer seasons, refrigeration dryers will be utilized

در مورد انتخاب ظرفیت درایر بایستی بگوییم سه پارامتر وجود دارد.

  • دمای هوای محیط

  • دمای هوای ورودی به درایر 

  • فشار کاری 

در شرایط عادی جهت انتخاب درایر از جدول فاکتورهای اصلاحی بایستی استفاده کنیم که بتوانیم ظرفیت مناسب را انتخاب کنیم.

جدول فشار کاری

جدول فنی انتخاب درایر تبریدی

:There are 3 parameters in choosing capability of dryer

Ambient temperature •

Dryer's input air temperature •

Working pressure •

:At normal conditions, corrective factors chart must be used to choose dryer so we could find proper capability 

Working pressure chart

Technical chart of choosing refrigeration dryer


درایر جذبی

در شرایط زیر بایستی از درایر جذبی استفاده کنیم.

1-در مکانهایی که نقطه شبنم به زیر صفر می رسد.

2- در مکانهایی که حساسیت و نیاز به کیفیت هوای فشرده (عاری از رطوبت) بسیار بالا می باشد.

مانند صنایع بسته بندی دارو – صنایع الکترونیک.

3-  در مکانهایی که به هر دلیلی گرد و غبار محیط بالا می باشد.

4-  در مکانهایی که امکان نصب درایر تبریدی وجود ندارد

لازم به ذکر است دایرهای جذبی در دو مدل هیتر دار و بدون هیتر ساخته می شوند که بستگی به نوع احیا مواد جاذب می باشد.

Absorption dryer

:Absorption dryer must be used at the conditions below

At places where dew point goes below zero .

  At places where need and sensitivity for the quality of compact air (moist-free) is high .

  At places where there is lots of dust .

  At place where it's impossible to install refrigeration dryer .

It is necessary to say that absorption dryers are manufactured in two types of "with heater" and "without heater" which is depended on type of absorbent material revival

مواد قابل استفاده در درایر جذبی

کلا سه نوع مواد جاذب رطوبت مورد استفاده قرار می گیرد.

1- آلومینیوم اکتیو

2- سیلیکاژل

3- مولکولار سیو

:Useable materials in absorption dryer

Totally types of humidity absorbent material are used

  Active Aluminum

  Silica gel

  Molecular sieve

نحوه کار درایرهای جذبی

در این نوع درایرها دو برجک وجود دارد که هر دو برجک حاوی مواد جاذب رطوبت هستند.

هوای فشرده حاوی بخار آب از سطوح این مواد جاذب عبور کرده و بخار آب در داخل منفذهای مواد کروی شکل گیر می افتند. 

این مقدار بخار جمع می شود و تبدیل به آب شده و بر اثر ته نشین شدن داخل برجک توسط شیر تخلیه  خارج می شود.

نسبت به زمان تنظیم در تابلو برق این درایرها ، همیشه یک برجک در حال کار( توضیح بالا ) میباشد و برجک دیگر در حال احیا میباشد و در بازه زمانی مشخص تعویض برجکها صورت می گیرد.

:How does an absorption dryer work

There are two towers in this type of dryers that each tower contains humidity absorbent materials

Compact air containing vapor, passes from surfaces of these absorbent materials and then vapor gets stuck in pores of spherical materials

This amount of vapor gets accumulated and becomes water and then settles in tower and finally exits by drain valve 

According to setting time in the electrical panels in these dryers, one of towers always works and another one is in revival and in an specified time period towers change takes place

مرحله احیا

در درایر های جذبی، قسمت بالای برجک ها توسط یک شیر کنترل به هم وصل هستند.

در برجکی که در حال کار است مقداری از هوای خشک و نسبتا گرم از بالای برجک به سمت برجک در حال احیا عبور می کند و این مقدار هوا از روی مواد جاذب عبور کرده و چون مسیر عبور از بالا به سمت پایین است، تمام بخار و آب جمع شده در روی مواد جاذب را به سمت پایین انتقال داده و توسط شیر برقی مجزا ، خارج می شود.

عبور هوای گرم از روی مواد جاذب، آنها را آماده مجدد برای جذب رطوبت از هوا می کنند که تمام این مرحله از کار، زمان احیا تلقی می گردد.

بایستی دقت کنیم که احیا در درایرهای جذبی بدون هیتر، توسط هوای فشرده تولید شده توسط کمپرسور انجام می گیرد و تقریبا 15% از هوای فشرده تولید شده صرف احیا مواد جاذب می گردد که هزینه ی گران محسوب می گردد.

Revival phase

In absorption dryers, upper part of towers are connected to each other by the use of a controlling valve

From top of the tower which is working, some of dry and warm air passes towards revival tower and this amount of air passes above the absorbent material and because passing route is from top to bottom, transfers all of the accumulated vapor and water above absorbent material to bottom and exits by a separate electrical valve

Passing warm air above absorbent material, prepares them again for another humidity absorption from air that all of this phase of work is considered as revival time

Attention must be paid that revival in absorption dryers without heater is done by compact air produced by compressor and approximately 15% of compact air is spent to revive absorbent materials which is considered as a high cost

شماتیک درایر جذبی هیتردار (heater)

در نوع درایر های جذبی هیتردار ، احیا توسط هوای گرم وارد شده توسط یک مبدل حرارتی (هیتر) و مقدار خیلی ناچیز از هوای فشرده خشک خروجی از برجک اول صورت می گیرد که این نوع درایرها مصرف انرژی پایین تری نسب به نوع بدون هیتر دارد.لازم به ذکر است که می توان از یک بلوئر دمنده جهت تامین هوا به داخل مبدل حرارتی استفاده گردد که در این صورت هوای فشرده به هدر نمیرود.

Schematic of absorption dryer with heater

In this type of absorption dryers with heater, revival is done by the warm air entered by a heat exchanger (heater) and insignificant amount of dry output compact air from first tower, so this type of dryers has lower energy consumption than heater less

It is necessary to remind that a blower can be used in order to supply air into the heat exchanger so in this case compact air won't be wasted

شماتیک درایر جذبی بدون هیتر (heat less)

در این شکل از یک بلوئر (5) جهت تامین هوا مورد نیاز برای احیا و یک مبدل حرارتی (6) استفاده گردیده است.

Schematic of heater less absorption dryer 

In this picture, a blower (5) to supply required air for revival and a heat exchanger (6) is used

میکروفیلترهای هوا ابزار تبریز
جهت جذب بخارات روغن کمپرسور و جلوگیری از آسیب رساندن به درایر ها ، استفاده از آن در خط هوای فشرده ضروری hsj.