میکروفیلتر وارداتی و سفارشی
میکروفیلتر ها جهت جذب ذرات و بخار روغن احتمالی خروجی از کمپرسور کاربرد دارند و شامل سه نوع اولیه و ثانویه و نهایی (کربنی) هستند.