بوستر
معمولا در صنایعی که هوای فشرده با فشار کاری بیشتر از 13 بار مورد نیاز است باید از دستگاه های بوستر یا همان تقویت کننده استفاده شود.